Archive

A kulturális távolság megnehezíti a kommunikációt, márpedig az egészségügyi rendszerben óhatatlanul más nyelvet beszélnek a szakemberek és a páciensek. Hát még, ha a páciens és gyógyítója valóban nagyon különböző kulturális háttérrel rendelkezik. A képzés célja ezért az egészségügyi dolgozók önismeretének, helyzetfelismerésének és konfliktusmegoldó képességének javítása....

A workshop során a résztvevők segítséget kapnak abban, hogy megfogalmazzák és megosszák egymással gondolataikat, tapasztalataikat, érzéseiket egy kreatív (egyéni vagy csoportos) alkotáson keresztül. A foglalkozás megerősíti tudatosságukat, önbizalmukat, kommunikációs készségeiket és segíti őket abban, hogy nagyobb közösségben, a társadalomban is megmutassák magukat. ...

Az iskolai foglalkozás központjában a különböző kultúrák, a sztereotípiákról való gondolkodás, a saját identitásra való reflexió áll. A résztvevők játékos, interaktív formában, közösen dolgozzák fel, hogy mi az, ami minket meghatároz, és mi lehet az, ami a furcsának tűnő különbözőségek ellenére is hasonló bennünk....

A képzés célja, hogy a résztvevők megszokott eszközeiken túl olyan új megközelítéseket és módszereket sajátítsanak el, melyek segítségével jobban megérthetik a személyközi konfliktusok természetét, képessé váljanak ezek mögött meglátni a kulturális és strukturális erőket. A saját élményeiket feldolgozó résztvevőket tapasztalati szakértők segítik. ...

Ez a nem formális oktatáson, interkulturális pszichológián és művészeti oktatáson alapuló képzés alapvető módszereket, elméleti háttereket és technikákat kínál a művészeti munka és az interkulturális tanulás kombinálására. Táplálja az újonnan érkezők alkalmazkodási folyamatával való megküzdést. ...

A cégeknek szóló csapatépítő foglalkozások fókuszában a közös alkotás áll, ami elősegíti a résztvevők önkifejezésre épülő együttműködését. A kreatív módszerek segítségével – dráma, képzőművészet, fotó – a csoport tagjai új nézőpontot kaphatnak magukról, a csoportról és benne elfoglalt helyükről....

A workshop keretében rendhagyó módon kerül terítékre a tudatos médiahasználat: az alapítvány munkatársai nemformális oktatási módszerekkel vizsgálják, hogyan vannak jelen a diákok a digitális térben, feltéképezik médiahasználati szokásaikat, továbbá azt, hogy ez milyen képet mutat róluk, és min szeretnének változtatni ahhoz, hogy kiegyensúlyozottan használhassák az online eszközöket....

A humanitárius és fejlesztési területen dolgozók hatalmas nyomás alatt, nehéz környezetben dolgoznak. Ilyen körülmények között nem mindig könnyű felmérniük, hogy milyen helyet foglalnak el a globális hatalmi struktúrákban. Ez a vakfolt sebezhetővé teszi őket a stresszel, az interkulturális félreértésekkel és konfliktusokkal szemben. A képzés célja: teret teremteni a nemzetközi fejlesztés interkulturális következményeinek tanulmányozására, és a saját kompetenciák fejlesztésének. ...

A képzés segítséget nyújt olyan órai tematikák és gyakorlatok kidolgozásában, amelyek a szaktárgyi anyaghoz kapcsolódva fejlesztik a diákok ismereteit a globalizáció folyamatairól, a globális egyenlőtlenségekről, a jelenkor fenyegetéseiről. Segít elgondolkodtatni őket saját helyükről a világban, szolidaritásra és cselekvésre ösztönözni őket. Célja, hogy a résztvevők megismerjék a globális nevelés fogalmát, filozófiáját és az iskolai gyakorlatban való felhasználás módját. ...

A képzés résztvevői olyan kérdésekre kapnak választ, mint hogy hogyan lehet tanárként megbirkózni a kulturálisan sokszínű osztályokkal? Hogyan teremtsünk befogadó, támogató, az együttműködést segítő tanulókörnyezetet? Mit kezdjünk saját előítéleteinkkel? Hogyan neveljünk az elfogadásra és a kölcsönös segítségnyújtásra? Cél, hogy a résztvevők megismerjenek és elsajátítsanak egy olyan interkulturális szemléletmódot, ami a kulturális sokféleség tudatosításán és figyelembevételén alapul....